Политика за поверителност

Начална / Политика за поверителност

Политика за поверителност.

Тази Политика за поверителност на личните данни (наричана по-долу Политика за поверителност) се прилага за цялата информация, която Сайтът може да получи за Потребителя, докато разглежда сайта.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕРМИНИ

1.1 В тази Политика за поверителност се използват следните термини:

1.1.1. "Администрация на сайта" - упълномощени служители да управляват сайта, които организират и (или) извършват обработката на лични данни, а също така определят целите на обработването на лични данни, състава на личните данни, които ще се обработват, действията (операциите) извършвани с лични данни.

1.1.2. „Лични данни“ – всяка информация, свързана с пряко или непряко идентифицирано или неидентифицирано физическо лице (субект на лични данни).

1.1.3. „Обработка на лични данни“ – всяко действие (операция) или набор от действия (операции), извършени с помощта на инструменти за автоматизация или без използване на такива инструменти с лични данни, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна) , извличане, използване, прехвърляне (разпространение, предоставяне, достъп), обезличаване, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни.

1.1.4. „Поверителност на личните данни“ е задължително изискване за Оператора или друго лице, получило достъп до лични данни, за предотвратяване на разпространението им без съгласието на субекта на лични данни или друго законово основание.

1.1.5. „Потребител на Сайта“ (наричан по-долу „Потребител“) е лице, което има достъп до Сайта чрез Интернет и използва Сайта.

1.1.6. „Бисквитката“ е малка част от данни, изпратена от уеб сървър и съхранявана на компютъра на потребителя, която уеб клиентът или уеб браузърът изпраща на уеб сървъра в HTTP заявка всеки път, когато се опитва да отвори страница от съответния сайт .

1.1.7. „IP адрес“ е уникален мрежов адрес в компютърна мрежа, изградена с помощта на IP протокол.

2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Използването на Сайта от Потребителя означава приемане на настоящата Политика за поверителност и условията за обработка на личните данни на Потребителя.

 

2.2. В случай на несъгласие с условията на Политиката за поверителност, Потребителят трябва да спре използването на Сайта.

2.3. Тази Политика за поверителност се отнася само за този сайт. Администрацията на сайта не контролира и не носи отговорност за сайтове на трети страни, към които Потребителят може да следва връзките, налични в Сайта.

2.4. Администрацията на сайта не проверява точността на личните данни, предоставени от Потребителя на сайта.

3. ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

3.1. Настоящата Политика за поверителност установява задълженията на Администрацията на Сайта за неразкриване и гарантиране на поверителността на личните данни, които Потребителят предоставя по искане на Администрацията на Сайта при регистрация в Сайта или при извършване на поръчка за покупка на Стоки, разпоредбата на Услугите или изпълнението на Работи.

3.2. Личните данни, разрешени за обработка съгласно настоящата Политика за поверителност, се предоставят от Потребителя чрез попълване на формуляр на Сайта и включват следната информация:

3.2.1. фамилия, име на Потребителя;

3.2.2. телефон за връзка с Потребителя;

3.2.3. имейл адрес (e-mail);

3.2.4. адрес за доставка на Стоката или място на предоставяне на услугите (ако се изисква);

3.2.5. местоживеене на Потребителя.

3.3. Сайтът защитава Данни, които се предават автоматично по време на гледане на рекламни блокове и при посещение на страници, на които е инсталиран статистическият скрипт на системата („пиксел“):

IP адрес;

информация от бисквитки;

информация за браузъра (или друга програма, която има достъп до показването на реклама);

време за достъп;

адреса на страницата, на която се намира рекламният блок;

референт (адрес на предишната страница).

3.3.1. Деактивирането на бисквитките може да доведе до невъзможност за достъп до части от сайта, които изискват оторизация.

 

3.3.2. Сайтът събира статистика за IP адресите на своите посетители. Тази информация се използва за идентифициране и решаване на технически проблеми, за контрол на законността на финансовите плащания.

3.4. Всяка друга лична информация, която не е посочена по-горе (история на покупките, използвани браузъри и операционни системи и т.н.) подлежи на сигурно съхранение и неразпространение, с изключение на предвиденото в параграфи. 5.2. и 5.3. от тази Политика за поверителност.

 

4. ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани от Администрацията на Сайта за следните цели:

4.1.1. Идентификация на Потребителя, регистриран на Сайта за подаване на поръчка и (или) сключване на Споразумение за продажба на стоки или предоставяне на услуги от разстояние.

4.1.2. Предоставяне на Потребителя на достъп до персонализираните ресурси на Сайта.

4.1.3. Установяване на обратна връзка с Потребителя, включително изпращане на известия, искания относно използването на Сайта, предоставянето на услуги, обработката на заявки от Потребителя.

4.1.4. Определяне на местоположението на Потребителя за гарантиране на сигурността, предотвратяване на измами.

4.1.5. Потвърждение за точността и пълнотата на предоставените от Потребителя лични данни.

4.1.6. Създаване на акаунт за извършване на покупки или поръчка на услуги, ако Потребителят се е съгласил да създаде акаунт.

4.1.7. Уведомяване на Потребителя на сайта за състоянието на Поръчката.

4.1.8. Обработка и получаване на плащания, потвърждаване на данъчни или други облекчения, оспорване на плащане, определяне на допустимостта за кредитна линия от Потребителя.

4.1.9. Предоставяне на Потребителя на ефективна клиентска и техническа поддръжка в случай на проблеми, свързани с използването на Сайта.

4.1.10. Предоставяне на Потребителя с неговото съгласие, актуализации на продукти или услуги, специални оферти, информация за цените, бюлетини и друга информация от името на Сайта или от името на партньорите на Сайта.

 

4.1.11. Извършване на рекламни дейности със съгласието на Потребителя.

4.1.12. Предоставяне на Потребителя на достъп до сайтовете или услугите на партньорите на Сайта с цел получаване на продукти, актуализации и услуги.

5. МЕТОДИ И УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Обработката на личните данни на Потребителя се извършва без ограничение във времето, по какъвто и да е законен начин, включително в информационни системи за лични данни, използващи инструменти за автоматизация или без използване на такива инструменти.

5.2. Потребителят се съгласява, че Администрацията на Сайта има право да прехвърля лични данни на трети лица, по-специално куриерски услуги, пощенски организации, телекомуникационни оператори, единствено с цел изпълнение на поръчката на Потребителя, направена на Сайта, включително доставката на стоки, предоставяне на Услуги или изпълнение на задачи.

5.3. Личните данни на Потребителя могат да се предават на оторизираните държавни органи на България само на основания и по начин, предвидени от законодателството на Република България.

5.4. В случай на загуба или разкриване на лични данни, Администрацията на Сайта информира Потребителя за загубата или разкриването на лични данни.

5.5. Администрацията на сайта предприема необходимите организационни и технически мерки за защита на личната информация на Потребителя от неоторизиран или случаен достъп, унищожаване, модифициране, блокиране, копиране, разпространение, както и други незаконни действия на трети лица.

5.6. Администрацията на сайта, заедно с Потребителя, предприема всички необходими мерки за предотвратяване на загуби или други негативни последици, причинени от загуба или разкриване на лични данни на Потребителя.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Потребителят е длъжен:

6.1.1. Да предостави информация за лични данни, необходими за използване на Сайта.

6.1.2. Да актуализира и допълва предоставената информация за лични данни в случай на промени в тази информация.

6.2. Администрацията на сайта се задължава:

6.2.1. Да използва получената информация само за целите, посочени в параграф 4 от настоящата Политика за поверителност.

 

6.2.2. Да се увери, че поверителната информация се пази в тайна, не се разкрива без предварително писмено разрешение на Потребителя, както и да не продава, обменя, публикува или по друг начин разкрива прехвърлените лични данни на Потребителя, с изключение на клаузи. 5.2. и 5.3. от тази Политика за поверителност.

6.2.3. Да вземе предпазни мерки за защита на поверителността на личните данни на Потребителя в съответствие с процедурата, която обикновено се използва за защита на този вид информация в съществуващи бизнес транзакции.

6.2.4. Да блокира лични данни, отнасящи се до съответния Потребител от момента, в който Потребителят или негов законен представител или упълномощен орган за защита на правата на субектите на лични данни подаде заявление за периода на проверка по искане или искане, в случай на разкриване на неверни данни лични данни или действия.

7. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

7.1. Администрацията на сайта, която не е изпълнила задълженията си, носи отговорност за загуби, понесени от Потребителя във връзка с неправомерно използване на лични данни, в съответствие със законодателството на Република България, с изключение на случаите, предвидени в параграфи. 5.2., 5.3. и 7.2. от тази Политика за поверителност.

7.2. В случай на загуба или разкриване на Поверителна информация, Администрацията на Сайта не носи отговорност, ако тази поверителна информация:

7.2.1. Попадна в обществено достояние, докато не е загубена или разкрита.

7.2.2. Получава се от трета страна предоставила на Администрацията на сайта.

7.2.3. Е разкрита със съгласието на Потребителя.

8. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

8.1. Преди да се обърнете към съда с иск, произтичащи от взаимоотношенията между потребителя на сайта и администрацията на сайта, е необходимо предварително уреждане на спора.

8.2. Получателят на рекламацията в срок до 30 календарни дни от датата на получаване на рекламацията уведомява писмено ищеца за резултатите от разглеждането на рекламацията.

8.3. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен до съдебния орган в съответствие с действащото законодателство на Република България.

 

8.4. За тази Политика за поверителност и отношенията между Потребителя и Администрацията на сайта се прилага действащото законодателство на Република България.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1. Администрацията на сайта има право да прави промени в тази Политика за поверителност без съгласието на Потребителя.

9.2. Новата Политика за поверителност влиза в сила от момента на публикуването й на Сайта, освен ако не е предвидено друго в новата редакция на Политиката за поверителност.

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK